Материали за 1ви Курс

  • История на българската държава и право (ИБДП)
  • Общо учение за държавата (ОУД)
  • Обща теория на правото (ОТП)
  • Римско частно право (РЧП)
  • Латински език
  • Икономика
  • Логика
  • Правно и социално – икономическо регулиране (ПСИР)
  • Организация и функции на съдебната власт (ОФСВ)