История на Българската държава и право

Лекции по ИБДП от Софийски университет (СУ) /за другите университети по-надолу/:

1. Предмет, метод и периодизация на Историята на българската държава и право
2. Понятие и класификация на изворите за средновековната история на българската държава и право. Законодателството на хан Крум
3. Отговорите на папа Николай I по запитванията на българите
4. Закон за съдене на людете (ЗСЛ) – обща х-ка и предметно съдържание на закона. Обосноваване старобългарския произход на ЗСЛ
5. Чуждестранни теории за произхода на ЗСЛ
6. Византийска Еклога – предметно съдържание. Съотношение между Византийската и Славянската Еклога.
7. Земеделски закон
8. Български царски грамоти от XIII-XIV в.
9. Синтагма на Матей Властар от 1335 г. Основни разпоредби от областта на гражданското и наказателно право. Международни договори
10. Възникване, развитие и устройство на Първата българска държава 681-1018 г. Езически и християнски период.
11. Обществено-политическо устройство на Втората българска държава 1185-1396 г. Органи на централното и провинциалното управление. Фискална система – данъци, такси и глоби.
12. Възникване, развитие и характерни черти на българското средновековно право. Обичайно и писано право
13. Възникване и формиране на феодалната собственост в България, форми. Съдържание на правото на феодална собственост. Защита на средновековната собственост
14. Феодални имунитети в средновековна България
15. Правен статус на българското население и на чужденците в средновековна България. Правоспособност и дееспособност
16. Българското средновековно облигационно право
17. Българското средновековно семейно право
18. Българското средновековно наследствено право
19. Българското средновековно наказателно право
20. Съдоустройство и съдопроизводство в българската средновековна държава
21. Държавно устройство на Османската държава в периода XV-XIX в. Органи на национално управление. Административно-териториално деление. Социална структура на обществото
22. Османската правна система в периода XV-XIX в. – компоненти и източници на правото
23. Съдебната система и османското светско право след Танзимата.
24. Правото на поземлена собственост в българските земи в периода XV-XIX в.
25. Ролята на българските общини, църква и еснафски организации за запазването на българското обичайно право в периода XV-XIX в.
26. Българското обичайно облигационно право в периода XV-XIX в.
27. Българското обичайно семейно право в периода XV-XIX в.
28. Българското обичайно наследствено право в периода XV-XIX в.
29. Българското обичайно наказателно право в периода XV-XIX в.
30. Съдоустройство и съпроизводство по българско обичайно право в периода XV-XIX в.
31. Държавно-правни идеи в българското общество след Априлското въстание от 1876 г. до Освобождението
32. Възстановяване на българската държавност след Руско-турската война от 1877-1878 г. и ВРУ
33. Съдебната система в периода на ВРУ
34. Изработване на проекта за Органически устав на Българското княжество
35. Конституиране и дейност на Учредителното събрание от 1879 г. по приемане на Търновската конституция
36. Политически и икономически идеи в Търновската конституция
37. Проект на д-р Константин Стоилов за промяна на Търновската конституция
38. Правомощия на монарха в изпълнителната, законодателната и съдебната власт
39. Министерски съвет, видове министерства, правомощия, видове министерска отговорност
40. Народно събрание, видове, конституиране и правомощия
41. Държавният съвет при „режим на пълномощията“
42. Организация на съдебната власт в Княжество България
43. Устройство и съдебна система в Източна Румелия
44. Възникване и формиране на българската правна система след Освобождение
45. Създаване на новобългарското облигационно право
46. Създаване на новобългарското наследствено право
47. Създаване на новобългарското семейно право
48. Създаване на новобългарското търговско право
49. Правен режим на поземлената собственост в Княжество България
50. Създаване на новобългарското вещно право
51. Създаване на новобългарското наказателно право
52-53. Създаване на новобългарското гражданско съдопроизводство и наказателно съдопроизводство
54. Законодателството по печата
55. Законодателството за местното управление и самоуправление
56. Развитие на българското частно право в началото на XX в.
57. Възникване и развитие на българското трудово законодателство
58. Административното правосъдие в царство България
59. Аграрна реформа на правителството на БЗНС
60. Законодателството на БЗНС за организиране на трудова повинност
61. Съдебната реформа на правителството на БЗНС
62. Църковната реформа на правителството на БЗНС
63. Промени в механизма на българската държава след преврата на 19 май 1934г.
64. Конституционни проекти на правителството на Андрей Тошев от 1935 г.
65. Антиеврейското законодателство на правителството на проф. Богдан Филов

Лекции по ИБДП /Д.Саздовот УНСС:

1. ИБДП като историко-правна наука. Предмет и метод. Извори. Периодизация на ИБДП.
2. Образуване на българската държава.
3. Обществено-политическо развитие на Първата българска държава (VІІІ-Х в.)
4. Държавно устройство на Първата българска държава.
5. Феодализъм и феодални отношения в Първата българска държава. Крумово законодателство. Земеделски закон. Закон за съдене на людете.
6. Образуване на българската народност.
7. Упадък на българската държава и падането й под византийска власт.
8. Българските земи под византийска власт.
9. Възстановяване и политическо издигане на Втората българска държава (ХІІ– XІІІ в.). Асеневци.
10. Държавно и административно устройство на България (ХІІІ-ХІV в.)
11. Феодализмът във Втората българска държава (ХІІІ-ХІV в.)
12.  Упадък на Втората българска държава и падането й под турска власт. Тертеровци. Шишмановци.
13. Правната система в Средновековна България. Съдоустройство. Съдопроизводство.
14. Наказателно право в Средновековна България. Видове престъпления. Наказания.
15. Гражданско право в Средновековна България. Семейно право. Наследствено право. Вещно право. Договорно право.
16. Българските земи в държавната система на Османската империя (ХV-ХVІІ в.)
17. Борбите на българския народ срещу чуждото владичество (ХV-ХVІІ в.)
18. Османският феодализъм в периода на Българското Възраждане.
19. Борбите на българския народ за признаване на българската нация.
20. Идеите на българските възрожденци за автономия или за дуалистична държава.
21.  Борбите на българския народ за възстановяване на българската държавност и държава през ХVІІІ и първата половина на ХІХ в.
22. Идеи и програми на българските революционни дейци за възстановяване на българската държавност и изграждане на национална държава.
23. Национално-революционните борби на българския народ за възстановяване на българската държава през 50-те – 70-те години на ХІХ в.
24. Чужди проекти за българска държавност в навечерието на Освобождението.
25. Българите и османското феодално право през Възраждането.
26. Българското обичайно право през Възраждането. Обичайно семейно и наследствено, обичайно договорно и наказателно право. Капитулационно право.
27. Възстановяване на Третата българска държава. Временно руско управление (1877-1879 г.).
28. Ликвидиране на османската феодална система. Аграрен преврат.
29. Уредба на Третата българска държава.
30. Източна Румелия.
31. Обществено-икономическо и политическо развитие на Княжество България от Освобождението до Съединението.
32. Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Дипломатическа и военна защита. Признаване на Съединението.
33. Политическата криза в България 1886-1887 г.
34. Обществено-икономическо и политическо развитие на Княжество България в края на ХІХ в. (1887-1900 г.).
35. Българската държава в началото на ХХ в.
36. Националноосвободителни борби на българския народ в Македония и Одринска Тракия след Освобождението (1878-1912 г.).
37.  Обявяване независимостта на България през 1908 г. (предпоставки, подготовка, обявяване и признаване).
38. Войните на България за национално обединение (1912-1918 г.).
39. Рецепция на буржоазното право в България след Освобождението.
40. Изграждане и развитие на гражданското право в България след Освобождението.
41.  Изграждане и развитие на наказателното и процесуалното право(1879-1912г.).
42. Промишлено, трудово и социално законодателство (1879-1912 г.).
43.  Българската държава след Първата световна война до средата на 1923 г. Законодателство и реформена дейност на правителството на БЗНС. Държавникът Ал. Стамболийски.
44. Държавният преврат на 9 юни 1923 г. и управлението на Демократическия сговор. Законодателна дейност.
45. Кризата в България 1929-1934 г. и политиката на Народния блок. Законодателна дейност.
46. Деветнадесетомайски режим. Реформиране на държавните институции. Законодателна дейност.
47. Българската държава в навечерието на Втората световна война (1935-1939 г.).
Законодателна дейност на правителствата.
48. Българската държава по времето на Втората световна война (1939-1944 г.) Законодателство.
49. Установяване, утвърждаване и развитие на тоталитарна социалистическа държава (1944 -1958 г.).