Обща Теория на Правото (ОТП)

Лекции по Обща Теория на правото (ОТП):

1. Обща теория на правото като наука.
2. Историческо развитие на науката обща теория на правото.
3. Методология на общата теория на правото.
4. Подходите към правото.
5. Социалната същност на правата.
6. Философия на правото.
7. Юридически позитивизъм.
8. Виенската правна школа
9. Чистото учение за правото на Ханс Келзен.
10. Същност на основанието за правото. Теории.
11. Видове основания за правото.
12. Възникване на правото.
13. Метафизическа същност на правото.
14. Правни принципи – понятие и теории.
15. Видове правни принципи.
16. Правните принципи и правната система.
17. Право и справедливост.
18. Нормативната структура на правото.
19. Естествено и позитивно право.
20. Обективно и субективно право.
21. Частно и публично право.
22. Материално и процесуално право.
23. Право и общество.
24. Гражданско общество.
25. Право и държава.
26. Правова държава. Учение и характеристики.
27. Право и политика.
28. Право и морал.
29. Ценност на правото.
30. Ценностни аспекти на правния интерес.
31. Обществен интерес и правен интерес.
32. Проявления на правния интерес в правната система.
33. Легитимност и легалност.
34. Система на правото.
35. Правна система.
36. Правна система и правен ред.
37. Източник на правото.
38. Конституция и закон.
39. Съдебен прецедент и правен обичай.
40. Субект на правото.
41. Видове субекти на правото.
42. Същност на правната норма.
43. Структура на правната норма.
44. Видове правни норми.
45. Понятие за юридически факт.
46. Видове юридически факти.
47. Презумпция и фикция.
48. Фактически състав.
49. Понятие за правоотношение.
50. Структура на правоотношението.
51. Юридически акт. Същност и понятие.
52. Система на юридическите актове.
53. Влизане в сила и действие на юридическите актове.
54. Правоприлагане и юриспруденция.
55. Правоприложен юридически акт.
56. Правораздаване.
57. Съдебен акт и съдебни норми.
58. Аналогия в правото.
59. Понятие за тълкуване.
60. Видове тълкуване.
61. Методи на тълкуване.
62. Понятие за правонарушение.
63. Състав на правонарушението.
64. Вина. Форми на вината.
65. Понятие за юридическа отговорност.
66. Функции на юридическата отговорност.
67. Видове юридическа отговорност.
68. Санкция. Видове юридически санкции.

Можете да намерите други материали за сваляне на същата тема ТУК!