Лекции по Римско частно право

Лекции по Римско Частно Право /РЧП/:

1. Предмет на дисциплината. Методи за изучаването на Римското частно право. Периодизация на римската правна история.
2. Източници  на правото в Древния Рим. Извори за изучаването му.
3. Системата на действащото право в Древния Рим.
4. Царски период. Република. Архаично и предкласическо право.
5. Принципат. Класическо право.
6. Доминат. Следкласическо право. Вулгаризация.
7. Юстинианова компилация.
8. Правен контиюнитет на Източната Римска империя.
9. Рецепция на Римското право.
10. Развитие на науката за Римското право.
11. Статус на лицата. Свободни и роби. Римски граждани. Чужденци.
12. Юридически  лица.
13. Римската фамилия. Подвластни. Родство. /Робство/
14. Настойничество и попечителство.
15. Пекулий.
16. Брак и развод. Зестра.
17. Брачни реформи на Октавиан Август.
18. Правният акт. Унищожаемост и нищожност.
19. Основни понятия на римския граждански процес – акция, литис-контестация, присъдено нещо.
20. Легисакционен процес. Манус инискция.
21. Формуларен процес. Елементи на формулата. Фази на процеса.
22. Формуларен процес. Принудително изпълнение.
23. Особени преторски производства.
24. Служебен когнитивен процес. /СКП/
25. Понятие за вещни права. Видове вещи.
26. Владение – същност, елементи. Придобиване и изгубване на владението.
27. Видове владение. Правно значение. Защита на владението.
28. Право на собственост. Същност. Съдържание. Видове собственост.
29. Съсобственост. Ограничения на правото на собственост.
30. Правни /оригинерни/ способности за придобиване на правото на собственост.
31. Вторични /деривативни/ способи за придобиване на правото на собственост.
32. Вещни права върху чужда вещ.
33. Право на строеж /Суперфиция/.
34. Същност, източници и класификация на облигационните отношения.
35. Престация, понятие, класификация.
36. Промяна на страните на облигационното отношение.
37. Солидарност.
38. Гаранции за изпълнение: лични и вещни обезпечения. Задатък. Наказателни стипулации.
39. Изпълнение на облигационното отношение. Погасяване.
40. Забава на длъжника. Забава на кредитора. Правни последици.
41. Погасяване на облигационното отношение независимо от изпълнението.
42. Договорът в римското облигационно право. Понятие. Историческо значение.
43. Класификация на договорите.
44. Основни и допълнителни елементи на договора.
45. Ритуални, вербални и литерални договори.
46. Заем. Заем за послужване.
47. Влог. Залог.
48. Покупко-продажба.
49. Наем.
50. Поземлени аренди.
51. Дружество. Мандат.
52. Ненаименувани договори.
53. Пактове.
54. Водене на чужда работа без поръчка.
55. Плащане на недължимо. Други отношения, уредени с кондикция.
56. Настойничеството като квезиконтракт. Отговорност на настойника.
57. Деликти – инерция, противоправно увреждане на чужда вещ.
58. Кражба, деликти по преторския едикт.
59. Квазиделикти.
60. Наследства и наследяване. Принципи на римското наследствено право.
61. Наследяване по закон.
62. Наследяване по завещание.
63. Легати и фидеикомиси.
64. Приемане и отказ от наследство.
65. Дарение. Дарение по повод на смърт.

Вижте и другите лекции по Право за 1-ви курс!