Административно право и административен процес Лекции (АПАП)

Лекции по Административно право и Административен процес (АПАП)

ОБЩА ЧАСТ

 1. Понятие за изпълнителна дейност.
 2. Предмет, система и източници на Административно право.
 3. Административноправни норми и административно правоотношение.
 4. Административноправен статут на физическите лица и организациите.
 5. Органи на изпълнителната власт.
 6. Централни органи на изпълнителната власт.
 7. Административно и териториално устройство на Република България.
 8. Териториални органи на изпълнителната власт.
 9. Администрация – организация и принципи на дейност
 10. Държавна служба
 11. Форми и методи на изпълнителната дейност
 12. Административни актове
 13. Видове административни актове
 14. Действия на административни актове
 15. Условие за законосъобразност на Нормативни Актове. Компетентност
 16. Материална законосъобразност и съответствие на закона.
 17. Условия за законосъобразност на Административните Актове – форма и производство.
 18. Недействителност на Административните Актове.
 19. Изпълнение на Адмиинистративно правни задължения.
 20. Способи за обезпечаване на законосъобразност и правилност на изпълнителната дейност. Контрол на изпълнителните дейности
 21. Административен контрол. Контрол на Министерски Съвет.
 22. Централистичен (ведомствен) контрол.
 23. Специализиран административен контрол.
 24. Контрол в системата на местното управление.
 25. Правораздавателен надзор върху администрацията.
 26. Системи на административно правораздаване.
 27. Прокурорски надзор върху администрацията.
 28. Омбудсман.
 29. Административна принуда. Понятие и видове. Принудителни административни мерки.
 30. Административнонаказателна отговорност – обща характеристика
 31. Понятие за административни нарушения.
 32. Административно наказание – понятие, видове. Административнонаказателно отговорни лица.
 33. Отговорност на държавата и общините за вреди, причинени от незаконосъобразни актове и действия на администрацията.

  СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

 34. Административноправен режим на земята.
 35. Административноправен режим на защита на природата.
 36. Административноправен режим на изобретателската дейност.
 37. Управление на транспорта, пътищата и съобщенията.
 38. Управление на образованието.
 39. Управление на териториалното и селищното устройство.
 40. Управление в областта на здравеопазването.
 41. Управление на културата, спорта и туризма.
 42. Управление в областта на обществения ред.
 43. Управление на отбраната.
 44. Управление на правораздаването.
 45. Управление на външните отношения.
 46. Публично-частно партньорство, концесии и обществени поръчки.
 47. Управление в областта на енергетиката.