Конституционно Право

Лекции по Конституционно Право

 1. Предмет на конституционното право на Република България. Роля и значение в системата на действащото право.
 2. Източници на конституционното право на Р. България. Норми на конституционното право – обща характеристика, особености, класификация.
 3. Конституционно правоотношение – обща характеристика и особености
 4. КП като отрасъл на правото и като наука. Конституционноправната наука в Република България.
 5. Конституционализъм. Първи конституции – характеристика. Видове конституции.
 6. Развитие на българския конституционализъм. Търновска конституция от 1879г. – обща характеристика.
 7. Конституциите от 1947 и 1971 – общото и особеното в двете конституции
 8. Конституцията от 1991 – създаване и обща характеристика.
 9. Върховенство на конституцията. Непосредствено действие.
 10. Основни начала на конституцията. Гражданинът, гражданското общество и правовата държава.
 11. Учение за властта. Държавната власт – принципи, източник, субекти, способи за осъществяване. Народен суверенитет. Разделението на властите като теория и конституционен модел.
 12. Форма на държавното управление и държавното устройство.
 13. Пряко осъществяване на държавната власт – форми. Конституционна и законова уредба.
 14. Политическият плурализъм – основен конституционен принцип на политическия живот. Статус на партиите и сдруженията на гражданите.
 15. Конституционни основи на икономическата система. Принципи и форми на собственост.
 16. Конституционноправен статус на гражданите н Р. България. Конституционна основа на статуса на чужденците и лицата без гражданство.
 17. Българско гражданство – определение. Правни последици от наличието на гражданство.
 18. Придобиване и загубване на българско гражданство – условия и способи.
 19. Класификация на основните права и свободи. Лични права и свободи – обща характеристика, видове.
 20. Политически права и свободи – обща характеристика, видове.
 21. Социално-икономически права – обща характеристика, видове.
 22. Основни задължения на гражданите – характеристика. Обвързаност на правата със задълженията.
 23. Конституционни гаранции на основните права и свободи на гражданите. Субекти на особена закрила.
 24. Избирателна система – определение, възникване, развитие. Мажоритарна и пропорционална система. Развитие на избирателната система на Р България. Избирателно законодателство.
 25. Организация и произвеждане на изборите.
 26. Система на държавните органи.
 27. Парламент и парламентаризъм.
 28. Велико народно събрание – орган на учредителната власт, статус, компетентност, ред на дейност, актове.
 29. Народно събрание – обща характеристика, състав, срок на пълномощията, взаимоотношения с другите държавни органи.
 30. Конституиране, организация и ред на дейност на Народното събрание. Заседания, кворум, мнозинства.
 31. Постоянни комисии – видове, компетентност, организация и ред на дейност. Временни комисии. Парламентарни групи.
 32. Народно събрание – орган на законодателната власт. Законодателен процес – фази.
 33. Парламентарен контрол – същност и форми. Правни последици.
 34. Правомощия на Народното събрание – класификация.
 35. Актове на Народното събрание – характеристика, видове. Обнародване.
 36. Същност на политическото представителство. Конституционен статус на народния представител.
 37. Имунитет и предсрочно прекратяване на пълномощията на народния представител.
 38. Президентът на Република България – характеристика. Вицепрезидент.
 39. Правомощия на президента. Актове. Укази. Приподписване на някои укази – същност и правни последици.
 40. Неотговорност на президента. Предсрочно прекратяване на пълномощията.
 41. Конституционни основи на организацията на Министерския съвет. Министерски съвет – висш орган на изпълнителната власт. Избор, състав, прекратяване на пълномощията.
 42. Правомощия на Министерския съвет. Актове – видове, правна същност.
 43. Взаимоотношения на Министерския съвет с Народното събрание, президента, съдебните и местните органи.
 44. Отговорност на Министерския съвет пред Народното събрание – характеристика. Институтите „вот на доверие” и „вот на недоверие”.
 45. Правен статус на министрите като членове на Министерския съвет и като специализирани изпълнителни органи. Правомощия, актове.
 46. Съдебна власт – понятие, разграничаване от другите власти. Органи на съдебната власт – съдебни, прокурорски и следствени.
 47. Съдилищата – правосъдни органи. Видове съдилища. Система на съдебните органи.
 48. Конституционни принципи на правосъдието.
 49. Върховен касационен съд – организация, компетентност. Взаимоотношения с апелативните съдилища. Актове – правна същност.
 50. Върховен административен съд – организация, компетентност. Актове – правна същност.
 51. Прокуратура – организация и компетентност. Конституционни основи на организацията на следствените органи.
 52. Конституционна уредба на правния статус на съдиите, прокурорите и следователите.
 53. Висш съдебен съвет – организация и компетентност.
 54. Контрол за конституционносъобразност на законите – предназначение, същност, видове.
 55. Конституционен съд – характеристика, конституиране, състав.
 56. Правомощия и ред за разглеждане на конституционните дела.
 57. Актове на Конституционния съд – видове, правна същност и действие
 58. Правен статус на конституционните съдии. Основания и ред за прекратяване на мандата им.
 59. Местно самоуправление. Административно-териториално деление на Република България.
 60. Общината – основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Правен статус на общината. Форми на участие на гражданите в управлението на общината.
 61. Общински съвет – орган на местно самоуправление. Избор, срок на пълномощията, организация и ред на дейност. Правомощия и актове.
 62. Кметът в системата на местното самоуправление. Избор, компетентност, актове.
 63. Областта като административно-териториална единица. Областен управител – компетентност и актове.