Международно Публично Право

Лекциите и темите за този предмет са в процес на качване.

 1. Понятие за съвременното международно право. Определение. Характерни особености.
 2. Съдържание и форма на международно-правните норми. Диспозитивни и императивни норми.
 3. Международното право в древността и средновековието. Международното право на средновековна България.
 4. Възникване на класическото международно право. Възникване и развитие на съвременното международно право.
 5. Понятие за източници на международното право.Особености на нормотворческия процес. Видове източници на международното право.
 6. Понятие, видове, структура и наименование на международните договори. Ролята на международния договор в съвременното международно право.
 7. Международен обичай. Създаване. Доказване.
 8. Общите принципи на правото. Юридически задължителни актове на международните организации.
 9. Спомагателни правни способи за установяване съдържанието на международноправните норми. Решения на международния съд и международните арбитражи. Национално законодателство.
 10. Резолюции на международни конференции и международни организации. Ролята на международноправната доктрина.
 11. Кодификация и прогресивно развитие на международното право.
 12. Теории за взаимоотношенията на международно и вътрешно
  държавно право.Взаимни влияния между национално и международно право.
 13. Взаимодействие между вътрешното и международното право
  съгласно българското законодателство.
 14. Понятие и предпоставки за международна правосубектност.Видове
  субекти.
 15. Държавата като субект на международното право.Правосубектност
  на унитарните и съставните държави.
 16. Правосубектност на нациите в процеса на национално-
  освободителна борба.
 17. Правосубектност на международните организации.
  Неправителствени организации.
 18. Особени случаи на правосубектност.
 19. Проблемът с правосубектността на индивида.
 20. Политическо и правно значение на международното признаване. Форми
  на признаването.
 21. Правни последици на признаването. Видове признаване според обекта
  на признаването. Ролята на международните организации за международното признаване
 22. Понятие за международно правоприемство.
  Правоприемство по отношение на международни договори,
  държавна собственост, архиви и дългове.
 23. Правоприемство относно членство в международни
  организации. Правоприемство между международни организации.
 24. Еволюция на общите правила на международното право относно
  мирното уреждане на международните спорове.
 25. Определение за международен спор. Видове международни спорове.
  Политически и правни средства за уреждане на международните спорове.
 26. Преговори и конференции. Добри услуги и посредничество.
  Международна анкета за установяване на факти. Помирителна процедура.
 27. Международен арбитраж.
 28. Международен съд на ООН. Структура на съда. Компетентност.
  Правила на производство. Съвещателни мнения.
 29. Международна отговорност. Понятие. Нарушение на международно
  задължение като основание за международна отговорност. Вменяемост. Вина.
 30. Видове международна отговорност.
 31. Отговорност за щети, причинени от действия, които не са забранени
  от международното право.
 32. Отговорност на международните организации. Отговорност на индивида.
 33. Сключване на международния договор /МД/. Обикновена
  процедура. Пълномощия, приемане на текста, подписване, утвърждаване,
  ратификация, присъединяване. Опростена процедура.
 34. Резерви и тълкувателни декларации. Деппозиране, публикуване и
  регистриране. Тълкуване, поправки и ревизии.
 35. Влизане в сила на международни договори. Временно или частично прилагане.
 36. Спазване на международни договори. Гаранции.
 37. Териториално действие. Действие на договорите спрямо трети
  страни. Прилагани на последстващи договори относно същия предмет.
 38. Недействителност и нищожност на международни договори. Прекратяване и спиране действията на договора.
 39. Държавни органи за външни отношения. Вътрешни и задгранични
  органи по българското законодателство.
 40. Дипломатическо представителство. Откриване, Класове и функции.
  Рангове.
 41. Привилегии и имунитети на дипломатическото представителство.
 42. Привилегии и имунитети на ръководителя и персонала на
  дипломатическото представителство.
 43. Задължения спрямо приемащата страна. Привилегии и имунитети в
  трета страна.
 44. Привилегии и имунитети на постоянните представителства на
  държави при международни организации. Мисии на постоянни
  наблюдатели. Специални мисии.
 45. Консулски представителства. Функции, Правен статут на
  представителството.
 46. Консулски класове. Патент и екзекватура. Консулски окръг,
  консулски привилегии и имунитети. Почетни консули.
 47. Международни организации.История.Определение.Структура,
  компетенции и бюджет на международните организации.
 48. Правна природа и международноправен статут на международните
  организации. Привилегии и имунитети на международните организации.
 49. Международни длъжностни лица. Правен статут, привилегии и имунитети.
  Гаранции.
 50. Общество на народите. Организация на обединените нации- история на
  създаването.
 51. Членство в ООН.Първоначални и присъединили се
  членове.Изключване, временно прекратяване на членството и напускане на ООН.
 52. Главни органи на ООН. Съотношение на компетенциите на Общото
  събрание и Съвета за сигурност.
 53. Системата, предвидена в Устава на ООН за поддържане и установяване на
  международния мир.
 54. Мироопазващи операции на ООН.
 55. Специализирани организации от системата на ООН.
 56. Универсална система за защита правата на човека. Разпоредби на
  устава на ООН. Международна харта за правата на човека. Регионални системи за защита правата на човека.
 57. Право на убежище.Видове.Международни и вътрешноправни актове
  и институции.
 58. Понятие за територия според международното право. Видове. Държавна
  територия-определение и състав. Способи за придобиване на държавна територия и териториални изменения.
 59. Държавни граници. Установяване и изменение. Режим на преминаване.
 60. Международно правен статут на Арктика и Антарктида.
  Неутрализиране, демилитаризиране и безядрени зони.
 61. Международно наказателно право. Римски статут.
 62. Понятие за международни реки. Режим на международното
  корабоплаване и режим на по-важни международни реки. Неплавателно
  използване.
 63. Видове морски пространства. Вътрешни морски води. Териториално море. Прилежаща зона.
 64. Континентален шелф – правен режим на морските дейности. Делимитация на шелфа. Открито море. Свободи на откритото море. Опазване и използване на живите ресурси.
 65. Изключително икономическа зона. Международен район на морското дъно.
 66. Държави в неблагоприятно географско положение.Архипелажни
  води.
 67. Възникване и развитие на международното въздушно
  право. Източници. Правен режим на полетите над държавна територия, Полети над открито море, международни проливи и архипелажни води.
 68. Международна защита на дейността на международната гражданска
  авиация. Международни организации.
 69. Правен статут на космонавтите и космическите обекти.
 70. Международно право приложимо по време на сухоземна, морска и въздушна
  война. Военна окупация.
 71. Правни последици от прекратяване на военните действия и състоянието на
  война. Постоянен неутралитет, неутралитет при въоръжен конфликт в статут на необвързаност.