Облигационно Право Лекции и разработени теми

 

 1. Облигационно право. Същност, предмет, метод, източници, систематично място, функция.
 2. Облигационно отношение. Характеристика, субекти, съдържание, видове.
 3. Източници, (основания) на облигационните правоотношения.
 4. Претенцията в облигационното правоотношение. Същност, характеристика, съдържание, видове претенции, развитие.
 5. Престацията в облигационното правоотношение. Същност, характеристика, видове престации. Определяне на престацията.
 6. Договорни и извъндоговорни облигационни отношения.
 7. Задължения за прехвърляне на собственост.
 8. Задължения за индивидуално и родово определена престация. Неделими задължения.
 9. Задължения с право на избор. Алтернативни задължения. Факултативни задължения.
 10. Парични задължения – правен режим. Номинализъм и валоризация.
 11. Задължения за лихва. Същност и видове лихва. Размер на лихвата. Анатоцизъм.
 12. Договорът – източник на облигационни отношения. Същност, съдържание – принципът на договорната свобода и нейните граници, видове договори. Основанието (каузата при договорите). Тълкуване на договора.
 13. Сключване на договор. Момент и място на сключване. Сключване на договорите чрез електронни средства. Форма на договора и нейното значение.
 14. Преддоговорни отношения. Преддоговорна вина и преддоговорна отговорност.
 15. Предварителен договор.
 16. Договори в полза на трето лице.
 17. Обещаване действието на трето лице.
 18. Договори при общи условия. Сключване и изменение. Неравноправни клаузи в общите условия на потребителските договори. Контрол върху съдържанието на общите условия.
 19. Изпълнение на облигационните задължения. Правно естество. Принципи на изпълнението. Последици. Субекти на изпълнението.
 20. Предмет на изпълнението. Даване вместо изпълнение. Частично изпълнение.
 21. Време на изпълнението. Изискуемост на вземането. Срок- определяне, видове, правно значение.
 22. Право на задържане.
 23. Възражение за неизпълнен договор.
 24. Местоизпълнение на задълженията. Определяне на местоизпълнението. Местоизпълнение и място на доставяне.
 25. Прихващане на изпълнението. Доказване на изпълнението.
 26. Суброгация. Същност. Предпоставки и цел. Действие на суброгацията. Суброгаторен иск.
 27. Неизпълнение. Правна същност. Видове и форми на неизпълнението.
 28. Невиновна (обективна) невъзможност за изпълнение. Последици. Риск. Обективна невъзможност за изпълнение и стопанска непоносимост по ТЗ.
 29. Виновно неизпълнение. Вина и дължима грижа. Последици от виновното неизпълнение.
 30. Отговорност за вреди. Характеристика. Предпоставки.
 31. Вреда. Същност и видове вреди. Поправяне на вредите.
 32. Договорна и извъндоговорна отговорност за вреди.
 33. Обем и размер на обещетението за вреди при договорната отговорност.
 34. Неустойка. Същност. Предпоставки. Видове неустойки. Зачетна неустойка. Намаляване на неустойката.
 35. Разваляне на двустранни договори поради неизпълнение. Последици от развалянето.
 36. Задатък. Същност. Функции. Задатък и отметнина по ТЗ.
 37. Погасяване на облигационно отношение. Способи. Последици.
 38. Прихващане (компенсация ) на насрещни вземания.
 39. Новация.
 40. Делегация.
 41. Опрощаване и сливане.
 42. Промяна на субектите в облигационното отношение. Цесия.
 43. Поемане на дълг.
 44. Множество кредитори и длъжници. Разделност и солидарност в облигационните отношения.
 45. Имуществена отговорност на длъжника- принципи. Несеквестируеми обекти. Кредитори с право на предпочитане.
 46. Привилегии по ЗЗД.
 47. Защита на кредитора. Запазване имуществото на длъжника. Упражняване правата на длъжника от кредиторите му- извънсъдебно и съдебно. Сурогационен иск- правни последици.
 48. Право на кредиторите на отмяна действията на длъжника. Отменителен иск- предпоставки, правни последици, действие на отмяната спрямо трети лица.
 49. Обезпечаване вземането на кредитора- същност и цел. Видове обезпечения.
 50. Поръчителство. Характеристика. Сключване. Форма. Задължения на поръчителя.
 51. Отговорност на поръчителя. Права на платилия поръчител.
 52. Залог – същност, предмет, форма, видове залог.
 53. Съдържание на заложното право.
 54. Залог на вземания. Залог на ценни книги.
 55. Особени залози по ЗОЗ.
 56. Ипотека- същност, предмет, форма, видове ипотеки.
 57. Учредяване на ипотека – условия. Вписване на ипотеката.
 58. Съдържание на ипотечното право.
 59. Продажба. Определение. Характеристика. Видове продажба.
 60. Страни на договора за продажба. Ограничения.
 61. Предмет на продажбата. Форма. Цена.
 62. Задължения на продавача и купувача.
 63. Особени правила за някои продажби: на движими вещи, по мостра, при уговорка за опитване, на движими вещи на изплащане. Продажба с уговорка за обратно изкупуване.
 64. Отговорност на продавача при съдебно отстранение.
 65. Отговорност на продавача за недостатъци на продадената вещ. Законна (обща) и гаранционна отговорност.
 66. Потребителска продажбa. Страни. Предмет. Видове. Рекламационно производство. Гаранционна отговорност на производителя. Давностен срок на гаранционите искове.
 67. Продожба на имоти и вещи – държавна и общинска собственост.
 68. Продажба на наследство.
 69. Прехвърляне на имот срещу задължения за гледане и издръжка. Характеристика. Действие. Транформация на задължението. Разваляне на договора.
 70. Замяна. Общ режим. Замяна на държавни и общински имоти.
 71. Дарение. Определение. Характеристика. Сключване и форма. Действие. Дарение и спонсорство.
 72. Изработка. Характеристика. Риск. Действие. Възнаграждението на изпълнителя. Отговорност на изпълнителя за недостатъци.
 73. Наем. Характеристика. Страни. Срок. Отграничение от сходни договори.
 74. Задължения на страните на наемния договор.
 75. Прекратяване на наемните правоотношения. Пренаемане.
 76. Наем на държавни и общински имоти.
 77. Договор за аренда в земеделието.
 78. Заем за послужване и заем за потребление.
 79. Влог. Характеристика и видове.
 80. Дружество. Правна същност. Характеристика. Съпоставка с търговското дружество. Вноски на съдружниците.
 81. Имущество на гражданското дружество. Управление и представителство. Отношения между съдружниците. Отговорност на съдружниците. Прекратяване.
 82. Спогодба. Правна същност. Действие. Видове спогодби.
 83. Договор за поръчка.
 84. Непозволено увреждане. Характеристика. Общ състав. Видове непозволено увреждане. Субекти. Неизбежна отбрана и крайна необходимост. Граници на отговорността. Съизвършителство и съпричиняване на вреди от пострадалия.
 85. Отговорност за вреди, причинени от неспособни лица.
 86. Отговорност за вреди, причинени от изпълнителя на възложена работа.
 87. Отговорност за вреди, причинени от вещи и животни (чл. 50 ЗЗД).
 88. Отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани и юридичеси лица.
 89. Обективна отговорност на производителя за вреди от дефектни стоки. Характеристика. Предпоставки. Субекти. Обем и размер на отговорността. Основания за изключване и ограничаване на отговорността. Срокове за реализирането на отговорността. Съотношение между отговорността по ЗЗП и общата деликта отговорност.
 90. Неоснователно обогатяване. Характеристика. Елементи.
 91. Специални състави на непозволеното увреждане.
 92. Общ състав на непозволеното увреждане по чл. 59 ЗЗД.
 93. Добороволно водене на чужда работа без пълномощие.
 94. Публично обещание за награда.